General terms and conditions

*****************************************************************************************************************

NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika, Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in ostalih veljavnih zakonskih ali podzakonskih aktov, družba

NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju: prevoznik) objavlja

SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA PREVOZ DO IN Z LETALIŠČA LJUBLJANA

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
Splošni prevozni pogoji za prevoz do in z letališča Ljubljana (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v prevozu potnikov z in do letališča Ljubljana v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

V izogib dvomu za prevoz do in z letališča Ljubljana ti Splošni prevozni pogoji nadomeščajo vsakokratne Splošne prevozne pogoje za javni prevoz potnikov in prtljage v notranjem cestnem prometu, ki se, če to s temi Splošnimi pogoji ni izrecno navedeno, ne uporabljajo.

2. člen
Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju storitev ter sklenitvi prevozne pogodbe, ki nastanejo v notranjem cestnem prometu do in z letališča Ljubljana.

3. člen
Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih.

4. člen
Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

5. člen
Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma naročnika/potnika, ki niso urejene s pogodbo ali z zakonom, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

6. člen
V teh Splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

 • prevoznik je oseba, ki na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med naročnikom/potnikom in prevoznikom, ter v skladu s temi splošnimi pogoji prevaža potnike in prtljago,
 • drugi prevoznik je prevoznik, ki ni izdajatelj teh Splošnih pogojev in katerega storitev in produktov prevoznik ne prodaja, ne posreduje in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev,
 • potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,
 • naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,
 • prevozna pogodba je pogodba, s katero se prevoznik zavezuje, da bo naročnika/potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da prevozniku za prevoz plača ustrezno prevoznino,
 • prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,
 • izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,
 • ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,
 • odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
 • namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča,
 • koda za popust je koda, ki upravičencu omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko prevoznik odobri naročniku v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost kode za popust je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. Kodo za popust je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo tega v denarju.
 • poslovni račun (tudi agentski račun ali B2B račun) je storitev za pravne osebe, ki imajo lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s prevoznikom, s katero je urejen način naročanja, roki plačil in druge ugodnosti.

2. PREVOZ POTNIKOV

2.1. PREVOZNA POGODBA

7. člen
S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z voznim redom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.
Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora na prvem postajališču izstopiti.

8. člen
Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določajo pogodba in ti Splošni pogoji, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

9. člen
V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, več kot 30 dni pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 100 % prevoznine.
V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 30 in več kot 5 dni pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 50 % prevoznine, drugih 50 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.
V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 5 dni pred začetkom vožnje, se prevoznina ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.
Prevoznik v primeru odpovedi prevozne pogodbe izda naročniku na njegovo zahtevo potrdilo o plačani odstopnini.

10. člen
Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z vozilom, ki po kakovosti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo o prevozu posebej določeno.
Prevoznik lahko največ 30 dni pred začetkom vožnje spremeni vozni red za največ 3 ure pred ali po predvidenem prehodu. V tem primeru lahko naročnik najkasneje 20 dni pred začetkom vožnje odpove prevozno pogodbo in po lastni izbiri zahteva vračilo 100 % prevoznine ali kodo za popust v višini prevoznine.
Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, če bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

11. člen
Potnik je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.
Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

 • kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,
 • želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s 47. členom teh Splošnih pogojev ne smejo prevažati,
 • s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,
 • povzroča pri ostalih potnikih veliko mero nelagodja in odpora,
 • vstopa v umazani obleki, če se ji ne more odrediti primernega, od drugih potnikov ločenega prostora,
 • želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,
 • je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila,
 • povzroča škodo na vozilu ali prtljagi drugih potnikov ali na kakršenkoli drug način onemogoča prevozniku prevoz,
 • noče plačati prevoznine oz. pokazati vozovnice.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih potnikov in vozila.
Odstranjeni potnik nima pravice do povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.
Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz potnika, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. V takem primeru prevoznik potniku ni dolžan vrniti prevoznine niti ne odgovarja za škodo, ki bi jo potnik utrpel. Voznik lahko zavrne vstop v vozilo osebi oziroma lahko odstrani iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov in/ali voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.
Izključitev potnika po tem členu pomeni, da ta ni upravičen do povračila prevoznine ali kakršnekoli odškodnine.

12. člen
Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.
Odstranitev potnika iz vozila se sme opraviti le na avtobusni postaji oz. postajališču.

13. člen
Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za eno ali več potovanj ter za enega ali več potnikov.
14. člen
Prevoznik je dolžan izdati potniku vozovnico, ki je lahko posamična ali skupinska in se izda v elektronski obliki (datoteki PDF) ali v papirni obliki za vozovnice, ki jih potnik kupi pri vozniku. Potnik je v primeru nakupa v predprodaji dolžan na vozilo prinesti natisnjeno vozovnico.
Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika, toda njen obstoj se lahko dokazuje tudi drugače.

15. člen
Vozovnica potniku omogoča eno vožnjo med začetnim in končnim krajem, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši izstop ni dovoljen.

16. člen
Potnik kupi vozovnico pri vozniku in v predprodaji na prodajnih mest, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika.
Vozovnico lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi prek spleta s plačilno kartico, kreditno kartico ali prek plačilne storitve PayPal. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno ob nakupu vozovnice.
Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta kupec s klikom na gumb "Plačaj" ali drug ustrezen gumb soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

17. člen
Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled.
Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo vozovnice:

 • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
 • če se uporablja na neustrezen datum,
 • če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
 • če je vozovnica nepopolna in ne vsebuje vseh pripadajočih informacij in kod.

18. člen
Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega ali voznega osebja se sankcionira s plačilom petkratnika voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje.

19. člen
Listno ali elektronsko vozovnico, kupljeno v predprodaji, mora potnik ob vstopu v vozilo pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolne službe prevoznika oz. pristojnega inšpektorja. Če potnik noče pokazati vozovnice, kupljene v predprodaji, mora na prvi postaji oz. postajališču zapustiti vozilo. Če so vozila prevoznika opremljena z elektronskimi čitalniki črtnih ali QR kod, je treba elektronsko vozovnico ob vstopu v vozilo registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

20. člen
Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč, pa je treba potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.
V primeru, ko želi potnik med potovanjem izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.

21. člen
Potnik mora sam zagotoviti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.
Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

22. člen
Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. V tem primeru se uporablja 9. člen teh Splošnih pogojev. Prevoznih določb iz tega odstavka s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. prek spleta), se ne uporablja določba Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katere bi imel potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

23. člen
Zamuda potnika
Prevoznik bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da odide z vozilom na pot točno ob uri, ki je navedena v obvestilu potnikom. Na potnike ne bo čakal.
Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.
V primerih zamude potnika je prevozna pogodba med prevoznikom in naročnikom razvezana, prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

24. člen
Zamuda prevoznika
Naročnik se strinja, da ima prevoznik pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica prometa, vremenskih razmer in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora naročnik upoštevati pri naročanju.
Prevoznik praviloma odpelje ob času, ki je naveden na voznem redu prevoznika.
V primeru, da potnik zamudi povezavo z drugim prevoznikom zaradi zamude prevoznika, prevoznik za to ne odgovarja, če obstaja katera od naslednjih okoliščin:
zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za prevoznika in ki jih prevoznik ni mogel predvideti, se jim izogniti, jih preprečiti ali jih odvrniti (višja sila),
zamuda je bila posledica okoliščine, ki je nepredvidljiva oziroma nepredvidena in je ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo prevoznika.
V vseh drugih primerih je naročnik upravičen do povračila v višini plačane prevoznine ali dodatne kode za popust v enaki višini.

25. člen
Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima potnik pravico:

 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se že plačana prevoznina povrne v obliki kode za popust.

26. člen
Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.
27. člen
Če se prevoz ne začne po voznemu redu prevoznika ali ob uri, ki je določena v pogodbi, lahko potnik oz. naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.
V primeru nepričakovanih okoliščin, ki lahko privedejo do zamude prevoznika že pri odhodu, prevoznik najpozneje 3 ure pred odhodom pošlje na mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov naročnika sporočilo o spremembi ure odhoda. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost potnikov.
Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da prevoznik pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri odhoda. Potnik mora upoštevati najnovejše sporočilo.

28. člen
Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

29. člen
Naročnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika.

30. člen
V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.
Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.
Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.
Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

2.2 PREVOZNE CENE
31. člen
Cena prevoza na določeni relaciji ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od povpraševanja naročnikov na določeni relaciji na določen dan in ure.

2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA
32. člen
Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

33. člen
Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.

34. člen 
Če v teh Splošnih pogojih ni določeno drugače, za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, razen če potnik dokaže, da je škoda nastala po krivdi prevoznika.

35. člen 
Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.

36. člen
V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina naročniku povrne v obliki kode za popust.
V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, prevoznik ne zagotavlja morebitnih nadstandardnih storitev, navedenih na vozovnici (npr. brezžična (wi-fi) povezava), naročnik pa v tem primeru ni upravičen do kakršnihkoli povračil ali zmanjšanja prevoznine ali odškodnine.
V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, naročnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika.

2.4 ODGOVORNOST POTNIKA
37. člen
Potnik v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče ...) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja ali popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila.
V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

38. člen
Potnik je odgovoren za škodo zaradi naklepnega onesnaževanja ali iz malomarnosti in je dolžan plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov. 

39. člen
Prepovedano je odpiranje vrat med vožnjo, metanje predmetov po vozilu ali iz vozila, oviranje ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju, uničevanje ali odtujevanje opreme oziroma onesnaževanje vozila ali ravnanje na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim potnikom, njihovi prtljagi, prevozniku in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.
Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.
Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

3 PREVOZ PRTLJAGE

3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA PREVOZ PRTLJAGE

40. člen 

Prevoznik je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke, izjemoma pohodni nahrbtnik), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno v teh Splošnih pogojih, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila najavljena in plačana ob nakupu vozovnice v predprodaji. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki so določene v teh Splošnih pogojih oz. naročnik prtljage ni plačal ob nakupu vozovnice v predprodaji, sme prevoznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme prevoznik prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vključena ob nakupu vozovnice v predprodaji, je pa primerno zapakirana in so v vozilu na voljo proste kapacitete za prevoz prtljage, prevoznik lahko sprejme dodatno prtljago, potniku pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom prevoznika.

41. člen
Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.
Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

42. člen
Kot ročna potniška prtljaga se upoštevajo stvari, ki tehtajo do 10 kg, so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) – do 42 x 30 x 18 cm – in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozijo varnosti prevoza in ne ovirajo drugih potnikov oz. ne zasedejo sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno prtljago brezplačno.

43. člen
Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti, lažji od 20 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru, namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.
Izročena potniška prtljaga, ki je vključena v ceno vozovnice, je omejena na dva brezplačna kosa prtljage na osebo in največjo velikost kosa prtljage 80 x 50 x 30 cm. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Za to je treba plačati stroške dodatne prtljage po trenutnem ceniku prevoznika. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage.
Prevoznik lahko sprejme večje število kosov izročene potniške prtljage, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa ter pod pogojem, da naročnik večje število kosov izročene prtljage predhodno najavi in doplača ob nakupu vozovnice.
Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:
da ima vozilo prtljažnik za kolesa ali da je v prtljažnem prostoru za prtljago dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),
da je kolo zapakirano v ustreznem kovčku, torbi ali škatli,
da kolo ni umazano oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,
da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.
Kolesa morajo biti standardne velikosti brez priključkov in ne smejo tehtati več kot 25 kg. Prevoz tandemskih koles in triciklov ni mogoč.

44. člen
Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

45. člen
Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Prevoznik se pri tem ni dolžan prepričati, ali ima potnik pravico prevzeti izročeno potniško prtljago. 

46. člen
Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami pravil o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.

47. člen 
Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:
lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, voznika, vozilo ali okolico (npr. strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije),
predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru, predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg in volumna, večjega od 80 x 50 x 30 cm,
drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo,
stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psihoaktivne snovi).

48. člen
Tehnične aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. 

49. člen
Za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah veljavne zakonodaje, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.
Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.

50. člen
Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah teh Splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

51. člen
Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

52. člen
Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju oziroma prevzemu izročene potniške prtljage. Če je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.

4. NAJDENI PREDMETI 

53. člen
Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih.

54. člen
Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je treba predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz katerih je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov. 
Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika. 

55. člen
Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je treba hraniti v trezorju. 

56. člen
Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.
V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila ipd.).

57. člen
Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najdene predmete hraniti, in sicer:
najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji ali jih odstrani,
najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam ali jih odstrani,
lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje. 

4. PREVOZ OTROK
58. člen
Kot otrok se smatra oseba, mlajša od 2 let. Kadar je vsaj eden od potnikov otrok ali dojenček, bo prevoznik pri prevozu ob predhodni najavi brezplačno zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število in starost otrok, označeno pri nakupu vozovnice. Če naročnik ne označi števila otrok v postopku nakupa vozovnice ali če naročnik vozovnico kupi na avtobusu, prevoznik ni zavezan opraviti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru prevoznik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku/potniku.

5. PREVOZ ŽIVALI 

59. člen
Če v teh Splošnih pogojih ni drugače določeno, se z vozili prevoznika ne sme prevažati živih živali. Izjema so:

 • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.
 • psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov morajo biti označeni z vidnimi oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici).

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 

60. člen
Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.
Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza). 
V primeru prezasedenosti vozila živali ne smejo prevažati.
Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

6. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

61. člen
Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov, so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu, nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe, ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).
Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.

62. člen
Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.

63. člen 
Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo naročniku prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini. 

7. REKLAMACIJE 

64. člen
Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 8 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.

8. ZASTARANJE TERJATEV

65. člen 
Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:
za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen. 

66. člen
Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

67. člen
Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo.
Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden preteče 8 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.

9. POSLOVNA TAJNOST

68. člen
Prevoznik bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA 

69. člen
Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi s prevozi do in z letališč ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.  
Naročnik s sprejemom pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev, prevozniku izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v zvezi z vsemi storitvami po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v pravilih zasebnosti prevoznika.
Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

11. KONČNE DOLOČBE 

70. člen
Prevozna pogodba, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu prevoznika. Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG z dne 11. aprila 1980) ne velja za prevozno pogodbo.
Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.
V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevozne pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika. 
V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz. 
V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami splošnih pogojev prevoznika je relevantna verzija splošnih pogojev prevoznika v slovenskem jeziku.
Za razlago določil teh Splošnih pogojev za sklenitev prevozne pogodbe se uporabi pravo sedeža prevoznika.
Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih je evro, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je naročnik opravil naročilo in plačilo.
Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje prevoznika ter jih objaviti na www.nomago.si.
Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 18. 6. 2019 dalje. Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si in na prodajnih mestih.

Ljubljana, 18. 6. 2018

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

Direktorji:

mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti

Miha Tavčar, izvršni direktor za finance 


 *****************************************************************************************************************

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika, Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Ur. List RS št. 29/2019) in ostalih veljavnih podzakonskih aktov,  družba

NOMAGO d.o.o.  (v nadaljevanju prevoznik) objavlja

SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA JAVNI PREVOZ POTNIKOV IN PRTLJAGE V
NOTRANJEM CESTNEM PROMETU


1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Splošni prevozni pogoji določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v javnem prevozu potnikov, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu, po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

2. člen

Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja, prevozno ceno in druga vprašanja, ki nastanejo v notranjem cestnem prometu.

3. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na  prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih. 

4. člen

Prevozna cena za potnika, izročeno prtljago in nespremljano izročeno prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku, ki je sestavljen na podlagi veljavne tarifne lestvice in veljavnega daljinarja s časi vožnje relacij javnih linijskih avtobusnih voznih redov v RS. Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

Vozni red in cenik ima vozno osebje pri opravljanju linijskih prevozov za linijo na kateri opravlja prevoz, na razpolago v elektronski obliki na strojčku za prodajo vozovnic.

5. člen

Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma uporabnika prevoza, ki niso urejene s pogodbo, z zakonom ali s tarifo, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

6. člen

V splošnih prevoznih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

prevoznik je pravna oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike in prtljago,

uporabnik prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe s prevoznikom pridobi določene pravice in prevzame določene obveznosti,

potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,

naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,

pošiljatelj je naročnik ali oseba, ki na podlagi pogodbe preda nespremljano prtljago za prevoz,

prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,

izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,

prejemnik je oseba, ki je upravičena v namembnem kraju prevzeti nespremljano prtljago, predano za prevoz,

upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico zahtevati od prevoznika izvajanje določil pogodbe,

nespremljana prtljaga je prtljaga, ki jo prevoznik prevaža in ni last nobenega potnika, ki potuje z avtobusom,

ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,

odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,

namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča

IJPP pomeni integriran javni potniški promet

Listna vozovnica je vozovnica izdana za eno vožnjo ali dnevna in evidenčna vozovnica za prevoz.

Terminske vozovnice so elektronske vozovnice, ki veljajo za določeno obdobje na izbrani relaciji in so izdane na čip karticah in se glasijo na ime,

Subvencionirana vozovnica je vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico in je pridobljena po pogojih, ki jih določa veljavna zakonodaja za subvencionirane vozovnice,

Šolska vozovnica je vozovnica za otroke osnovnih šol in omogoča neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico,

Delavska vozovnica je vozovnica za delavce, za katere je delodajalec s prevoznikov sklenil pogodbo o prevozu, in omogoča neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico,

Kuponska vozovnica je vozovnica, ki je kupljena v predprodaji za več voženj na izbrani relaciji, ki je vnesena v vozovnico.

2. PREVOZ POTNIKOV

2.1. PREVOZNA POGODBA

7. člen

S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, v skladu z voznim redom in veljavnim cenikom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu. 

Prevoznik mora zagotoviti dodatni avtobus v primeru, če mora zavrniti več kot 50% potnikov, kot pa jih lahko sprejme (14. člen Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe Ur.l. 73/2009)

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora v linijskem prometu na prvem postajališču izstopiti.

8. člen

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določa pogodba in ti Splošni pogoji poslovanja, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

9. člen

Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z avtobusom, ki po kvaliteti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo posebej določeno.

Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.

Izjemoma sme voznik ustaviti izven avtobusnih postaj ali avtobusnih postajališč, če je javni linijski prevoz potnikov kombiniran s šolskim prevozom. 

10. člen

Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psiho-aktivnih snovi in tudi sicer nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,

želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji ne smejo prevažati,

s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,

vstopa v umazani delovni obleki, če se ji ne more odrediti primernega od drugih potnikov ločenega prostora (npr. dimnikarji, pleskarji),

želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo, 

je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila, 

za katero se upravičeno domneva, da bo zaradi njegovega vedenja onemogočeno izpolniti prevoznikove obveznosti do drugih potnikov,

noče plačati voznine oz. pokazati vozovnice.

Če opozorjeni potnik noče zapustiti vozila, voznik obvesti dežurnega prometnika pri prevozniku in nadaljuje z vožnjo, prometnik o primerih navedenih v prvi, drugi in tretji točki nemudoma obvestiti policijo.

V primerih iz prvega odstavka tega člena potnik ni upravičen do povrnitve voznine.

11. člen

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki med potovanjem s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali vozno osebje in ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu bil dolžan vrniti prevoznino.

Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na avtobusni postaji oz. postajališču.

12. člen

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za določen čas, za eno ali več potovanj, za enega ali več potnikov.

13. člen

Prevoznik je dolžan v linijskem prometu izdati potniku vozovnico. Vozovnica je lahko posamična ali skupinska ter terminska, zneskovna ali za določeno število prevozov (kuponska vozovnica). Prevozniku ni potrebno izdati vozovnice, če je prevozna pogodba sklenjena z naročnikom prevoza. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika toda njen obstoj se dokazuje tudi drugače. 

Vozovnica se lahko glasi na prinosnika ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika brez soglasja prevoznika.

Terminska vozovnica je vozovnica izdana za več voženj, z mesečno, polletno ali letno veljavnostjo. 

Terminske, letna in polletna vozovnica veljajo v obdobju, za katerega so izdane oz. do preklica. Mesečna vozovnica velja v mesecu za katerega je izdana in vključno prvi delovni dan v naslednjem mesecu (delavska vozovnica in vozovnica za občane) oz. prvi šolski dan v naslednjem mesecu (dijaška, študentska in osnovnošolska vozovnica).

V primeru okvare strojčka za prodajo vozovnic, prevoznik izda vozovnico belico, imetnikom čip kartic pa omogoči prevoz brez identifikacije.

14. člen

Potnik kupi listno vozovnico v avtobusu ali v predprodaji na prodajnih mestih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika. V predprodaji lahko kupi potnik vozovnico največ za 30 dni vnaprej. 

Terminsko vozovnico lahko potnik kupi na prodajnem okencu, lahko pa jo plača tudi z bančnim nakazilom, ki mora biti izvedeno vsaj 5 delovnih dni pred veljavnostjo vozovnice. 

Subvencionirane vozovnice lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi preko spleta in/ali mobilne aplikacije s kreditno kartico, paypal, moneto ali preko bančnega nakazila. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno vsaj 1 delovni dan pred veljavnostjo vozovnice. Enako kot določa ta odstavek velja tudi za ne-subvencionirane vozovnice, v kolikor je zanje možna prodaja preko spleta.

Postopek registracije uporabnika za nakup vozovnic po spletu je določen na spletni strani prevoznika.

Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta in/ali mobilne aplikacije kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

15. člen

Za subvencionirane vozovnice integriranega potniškega prometa (IJPP) veljajo tudi splošni pogoji IJPP objavljeni na spletni strani upravljavca IJPP. V primeru nasprotja med splošnimi pogoji prevoznika in splošnimi pogoji IJPP za subvencionirane vozovnice IJPP, veljajo splošni pogoji IJPP.

Subvencionirane vrste vozovnic za dijake in študente določa Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza. Upravičenec lahko kupi: subvencionirano mesečno vozovnico in subvencionirano mesečno vozovnico za 10 voženj.

16. člen

Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

Listno vozovnico, kupljeno v predprodaji, dnevno oz. evidenčno vozovnico mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolorja.

Terminska oz. elektronska vozovnica je veljavna šele, ko je validirana. Terminsko (čip) vozovnico je treba ob vstopu v avtobus registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument, med vožnjo pa na zahtevo voznika in kontrolorja predložiti na vpogled. 

Potnik, ki uporablja terminsko vozovnico, se na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potniku, ki se ne more ali noče identificirati, se vozovnica odvzame in izda potrdilo. 

17. člen

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, mora na zahtevo voznika ali kontrolorja plačati prevozniku nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine na celotni liniji. Nadomestno prevoznino zaračuna voznik ali kontrolor. V primeru terminske vozovnice se nadomestna prevoznina določi v višini petkratne vrednosti terminske vozovnice, vendar največ 100 evrov.

Voznik ali kontrolor odvzameta terminsko vozovnico, če:

je tako poškodovana, da niso razvidni osnovni podatki,

se uporablja zunaj vnesenega termina ali relacije v terminski vozovnici,

je preklicana,

je ponarejena,

jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do vozovnice.

Vozno osebje ne sme zavrniti prevoza osnovnošolca (velja za posebni linijski in javni linijski prevoz), četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V takem primeru se mladoletni osebi do 15 let izda ustni opomin ter kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznani s primerom. 

Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, lahko le-to proti plačilu doplačilne voznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici, prevzame na pri prevozniku. Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača doplačilno voznino.

Za ponovno izdajo čip kartice terminske vozovnice po odvzemu, uničenju, izgubi ali poškodovanju le-te prevoznik potniku zaračuna strošek izdelave čip kartice terminske vozovnice.

Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:

nakup dveh ali več vozovnic, razen kombiniranih vozovnic

ponarejanje dokumentov glede upravičenosti

ponarejanje vozovnice

uporaba vozovnice z neresničnimi podatki.

18. člen

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo listne vozovnice.

Potnik je zlorabil uporabo listne vozovnice v sledečih primerih:

ima neveljavno vozovnico,

nima nobene vozovnice,

če ne izroči voznemu osebju kopije vozovnice oz. kupona vozovnice kupljene v predprodaji,

Potnik, pri katerem je kontrolno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati ceno voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje in petkratno doplačilno voznine za isto relacijo (od prve postaje na liniji do namembne postaje).

Potnik, pri katerem je vozno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati voznino od postaje, na kateri je bila zloraba ugotovljena (oz. od postaje, do katere je veljala izdana vozovnica) do namembne postaje.

19. člen

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko uporabnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora uporabnik vozovnice (za mladoletne osebe pa njihovi starši oz. skrbniki) podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z morebitnim lažnim preklicem. Uporabniku preklicane vozovnice se zaračuna vrednost vozovnice na relaciji, za katero je izdana, od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica vozovnice, za kategorijo uporabnika, ki je neupravičeno uporabljal vozovnico.

Če se ugotovi, da kdo od potnikov uporablja preklicano (najdeno, ukradeno ipd.) vozovnico, je dolžan plačati vrednost vozovnice (na relaciji za katero je izdana) od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica.

Stroške preklica in izdaje dvojnika plača uporabnik vozovnice po veljavnem ceniku, pri čemer osnovnošolci ne plačajo stroškov preklica.

Poškodovana oz. delno uničena vozovnica (čip kartica) se deponira pri prevozniku, uporabniku se izda nova. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena zaradi malomarne uporabe, stroški izdaje nove kartice bremenijo uporabnika.

20. člen

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč pa je potrebno potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 5 dneh po opravljeni vožnji.

Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje do katere ima vozovnico, pred odhodom s prvotne namembne postaje plača redno prevoznino od stare do nove namembne postaje, ne glede na način plačila prevoznine.

V primeru, ko želi potnik med samim potovanjem preusmeriti svoje potovanje na drugo postajo oziroma želi izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.

21. člen

Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

22. člen

Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. Prevoznik je v linijskem prometu dolžan vrniti potniku prevoznino, če ta opusti potovanje v notranjem prometu najmanj eno uro pred začetkom potovanja. Če potnik opusti potovanje, preden se ta začne izvrševati, obdrži prevoznik 10 % voznine. Prevoznih določb iz tega odstavka, s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

Vračilo neporabljenega zneska voznine dijaških in študentskih vozovnic se izvrši skladno z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa, da upravičenec lahko vozovnico vrne pred začetkom veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. Vračilo vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. preko spleta) se v skladu z 10. točko 1. odstavka 43.a člena Zakona o varstvu potrošnikov ne uporablja 43.č člen Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katerega ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

23. člen

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima pravico:

zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,

zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,

odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

24. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.

25. člen

Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika, lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.

26. člen

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

2.2 PREVOZNE CENE

27. člen

Prevozna cena se za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu zaračuna po veljavnem ceniku. Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice v avtobusih na območju Slovenije je evro gotovina.

Za plačilo voznine se sprejemajo vsi evro kovanci in bankovci za 5, 10 in 20 evrov. Bankovcev za 50, 100, 200 in 500 evrov se zaradi nezmožnosti zagotavljanja menjalnine praviloma ne sprejema kot plačilno sredstvo.

Potnik se obvezuje vrnjen denar prešteti takoj. Kasnejših reklamacij se ne upošteva.

28. člen

Če se vozna cena spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica, plačana po ceni, ki je veljala v času nakupa, brez doplačila razlike med novo in staro ceno.

2.3 PREVOZNE OLAJŠAVE

29. člen

Prevoznik priznava vozne olajšave v skladu z veljavno zakonodajo. Pravico do voznih olajšav imajo državljani Republike Slovenije.

30. člen

V linijskem prometu imajo otroci do dopolnjenega 4. leta starosti brezplačno vozovnico za enkratno vožnjo. 

2.4 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

31. člen

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila in je nastala po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

32. člen

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

33. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

34. člen

Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, ker v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.

2.5 ODGOVORNOST POTNIKA

35. člen

V avtobusih kajenje ni dovoljeno. V avtobusih javnega linijskega prevoza uživanje hrane in alkoholnih pijač ni dovoljeno.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši.

36. člen

Potnik ne sme hote ali iz malomarnosti onesnažiti avtobusa. V primeru namernega onesnaženja mora plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov.

37. člen

Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

3. PREVOZ PRTLJAGE

3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA  PRTLJAGA

38. člen

Pri izvajanju javnega prevoza potnikov z avtobusi v notranjem cestnem prometu se prevaža tudi ročna in izročena potniška prtljaga, kakor tudi predmeti in stvari, ki ne spadajo v ti dve kategoriji. Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz izročeno potniško prtljago in jo prepeljati od odhodnega do  namembnega kraja. Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik lahko odkloni, če je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali brez škodnih posledic prepeljati.

39. člen

Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno. 

Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

40. člen

Pod ročno potniško prtljago spadajo stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu, ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozi varnosti prevoza in ne ovira drugih potnikov oz. ne zasede sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno potniško prtljago brezplačno.

41. člen

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti lažji od 30 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti) kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage. 

Prevoznik je dolžan sprejeti izročeno potniško prtljago in jo prepeljati, vendar od vsakega potnika največ dva kosa. Večje število kosov izročene potniške prtljage lahko sprejme, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.

Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

da ima avtobus prtljažni prostor (avtobusi mestne izvedbe ga nimajo),

da je v prtljažnem prostoru dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),

da kolo ni umazano, oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,

da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.

42. člen

Prevoznik je dolžan potniku izdati potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage za javni linijski prevoz. V potrdilu mora biti navedeno število kosov prtljage.

43. člen

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

44. člen

Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Izročeno potniško prtljago izroči prevoznik prinosniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, pri tem pa se prevoznik ni dolžan prepričati ali ima prinosnik potrdila pravico prevzeti izročeno potniško prtljago.

Če tisti, ki zahteva izročitev izročene potniške prtljage ne predloži potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, je prevoznik dolžan izročeno potniško prtljago izročiti le, če dokaže, da ima do nje pravico ali če da prevozniku ustrezno varščino.

Prevoznik ne sme predati izročene potniške prtljage imetniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage primeru, ko ve, da ta oseba do prtljage ni upravičena.

45. člen

Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami zakona o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.

46. člen

Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, vozilo ali okolico,

predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru,

predmetov, ki so posamezno težji od 30 kg in volumna večjega od 100 x 60 x 30 cm,

drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo.

stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psiho-aktivne snovi).

47. člen

Tehnične aparate, razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari, lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki le-to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške  prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. Prevoznik v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali krajo dragocenosti.

48. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah Zakona o prevoznih pogodbah, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.

49. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

50. člen

Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

3.2 NESPREMLJANA PRTLJAGA

51. člen

Z vozili javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu se lahko prevaža tudi nespremljana prtljaga, za katero se šteje vsaka prtljaga, ki jo prevzame v prevoz vozno osebje in ni last nobenega od potnikov, ki potujejo z avtobusom. 

52. člen

Določbe glede izročene prtljage veljajo tudi za prevoz nespremljane prtljage.

53. člen

S pogodbo o prevozu nespremljane prtljage se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal prtljago v namembni kraj in jo tam izročil prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki jo določi prejemnik, pošiljatelj pa se zavezuje, da bo plačal prevozniku v pogodbi določeno prevoznino. Pogodba o prevozu nespremljane prtljage se sklene z izdajo prevoznega dokumenta.

54. člen

Prevoznik je dolžan z avtobusom prepeljati nespremljano prtljago kot je bilo dogovorjeno pri prevzemu prtljage. Če čas odhoda avtobusa ob predaji oz. prevzemu prtljage ni določen, je prevoznik dolžan prepeljati nespremljano prtljago z avtobusom, s katerim bo zagotovljena ustrezna izvršitev prevozne pogodbe.

55. člen

Količina prtljage, ki se predaja za prevoz, se določi s številom kosov, težo ali prostornino. Prevoznik za prevoz ni dolžan sprejeti nespremljane prtljage, če mu prtljažni prostor ali obremenjenost vozila tega ne dopuščata.

56. člen

Pošiljatelj je dolžan dostaviti nespremljano prtljago k avtobusu najmanj pet minut pred odhodom, določenim v voznem redu, sicer je prevoznik ni dolžan sprejeti.

57. člen

Za odgovornost prevoznika za škodo, nastalo na nespremljani prtljagi ali pri njeni izgubi, se uporabljajo določbe, ki se nanašajo na izročeno prtljago.

Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam, vozilu in drugim stvarem zaradi lastnosti prtljage, ki je bila dana za prevoz, če omenjene lastnosti prevozniku niso bile znane.

58. člen

Prevoznina za nespremljano prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku.

59. člen

Prevoznik in pošiljatelj lahko skleneta posebno pogodbo za prevoz nespremljane prtljage, če isti pošiljatelj stalno ali občasno pošilja nespremljano prtljago. S pisno pogodbo se obe strani dogovorita o količini pošiljk, relacijah, teži, višini in načinu plačila ter ostalih prevoznih pogojih.

60. člen

Prtljago iz prejšnjega člena je prevoznik dolžan prepeljati pred drugo nespremljano prtljago.

61. člen

V pogodbeni prevoz nespremljane prtljage z avtobusi spada tudi prevoz nespremljanih poštnih pošiljk.

4. SHRANJEVANJE PREDMETOV

62. člen

Prtljago in druge predmete se v varstvo lahko izroči na avtobusnih postajah in postajališčih, kjer so garderobe. Predmete se lahko prevzame za največ 30 dni. Garderoba v varstvo ne sme prevzeti predmetov, ki so po teh splošnih prevoznih pogojih izključeni iz prevoza. Pristojbino za varstvo predmetov plača stranka ob prevzemu prtljage za vsak koledarski dan in za vsak kos po veljavnem ceniku.

63. člen

Za predmete, prevzete v varstvo, se izda garderobni listek, ki je osnova za prevzem prtljage. Garderobni listek se ob izdaji prtljage uniči. Prevzem in izdajo prtljage lahko zahteva potnik samo v delovnem času garderobe z vračilom garderobnega listka in plačilom pristojbine. Če potnik ne vrne garderobnega listka, izda garderoba prtljago samo v primeru, če potnik lahko dokaže svojo identiteto in pravico do prtljage. V takem primeru mora potnik pisno izjaviti:

da je prevzel prtljago oz. druge predmete dane v hrambo,

da se odpoveduje vsem pravicam izhajajočim iz garderobnega listka,

da prevzame nase vse obveznosti nasproti tretjim osebam, ki bi nastale zaradi prevzema prtljage oz. drugih predmetov danih v hrambo.

64. člen

Prevoznik oziroma garderoba ne odgovarja za predmete, ki se nahajajo v nezaklenjenih kovčkih, paketih, zavojih in podobnem, prav tako pa tudi ne za denar in druge dragocenosti, izročene v hrambo brez vednosti delavca prevoznika.

65. člen

Pošiljatelj mora dati prevozniku navodilo za hrambo predmetov in ravnanje z njimi, če gre za predmete neobičajne za prevoz ali če prevoznik to zahteva.

Določila glede izročene prtljage se smiselno uporabljajo tudi pri shranjevanju prtljage.

5. NAJDENI PREDMETI

66. člen

Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih, na avtobusnih postajah in v neposredni bližini le-teh.

67. člen

Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je potrebno predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja linijskega prevoza, čas,  opis predmeta in ostalih okoliščin, iz kateri je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika.

68. člen

Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je potrebno hraniti v trezorju.

69. Člen

Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, le-te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila, ipd.)

70. člen

Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najedene predmete hraniti, in sicer:

najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji, ali jih odstrani.

najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, ali jih odstrani.

lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.

6. PREVOZ ŽIVALI

71. člen

Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne sme prevažati živih živali. Izjema so: 

- policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.

- psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno.

Prevoz psa prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 

72. člen

Kot ročno prtljago se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

73. člen

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.

74. člen

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.

75. člen

Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo uporabniku prevoza ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini.

8. REKLAMACIJE

76. člen

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka, ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.

9. ZASTARANJE TERJATEV

77. člen

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,

za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.

78. člen

Terjatve nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

79. člen

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene listine.

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti preden preteče 60 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.

10. PRITOŽBE POTNIKOV

80. člen

Potnik lahko v roku 3 mesecev od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov pritozbe@nomago.si ali na spletni strani www.nomago.si, lahko pa jo poda tudi osebno na avtobusnih postajah. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je za primer dodatnih pojasnil dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv. 

Prevoznik v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvesti, ali je bila njegova pritožba utemeljena, zavrnjena ali se še vedno obravnava. Končni odgovor mora prevoznik potniku posredovati najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pritožbe.

Če potnik ni zadovoljen z odzivom prevoznika na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv prevoznika (v primeru, da se prevoznik ni odzval v predpisanem roku, da je bil odgovor nezadovoljiv ali da ravnanje prevoznika glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ni bilo ustrezno pritožbo vloži pri prizivnem organu – ministrstvu , pristojnemu za promet.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

81. člen

Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi z notranjim cestnim prometom ter s temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.  

Naročnik s sprejemom splošnih pogojev in pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh splošnih pogojev in dostopni na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, prevozniku izrecno dovoljuje, da lahko prevoznik njegove osebne podatke (navesti kateri: ime in priimek, naslov, pošta…) obdeluje v zvezi z namenom zagotavljanja storitev izvedbe prevoza oziroma izpolnitve sklenjene pogodbe po teh splošnih pogojih in kot je navedeno v politiki zasebnosti prevoznika, dostopni na tem mestu.

Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. 

12. KONČNE DOLOČBE

82. člen

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 21.5.2019 dalje in nadomeščajo vse prej izdane splošne pogoje družbe. 

Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si, na prodajnih mestih in v avtobusih.

NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

*****************************************************************************************************************

Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika, Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in ostalih veljavnih zakonskih ali podzakonskih aktov, družba

NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju: prevoznik) objavlja

 

SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA MEDNARODNE PREVOZE 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

Splošni prevozni pogoji za mednarodne prevoze (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

V izogib dvomu za mednarodne prevoze ti Splošni prevozni pogoji nadomeščajo vsakokratne Splošne prevozne pogoje za javni prevoz potnikov in prtljage v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, ki se, če to s temi Splošnimi pogoji ni izrecno navedeno, ne uporabljajo.

2. člen

Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju storitev ter sklenitvi prevozne pogodbe, ki nastanejo v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

3. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih.

4. člen

Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

5. člen

Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma naročnika/potnika, ki niso urejene s pogodbo ali z zakonom, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

6. člen

V teh Splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

·       prevoznik je oseba, ki na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med naročnikom/potnikom in prevoznikom ter v skladu s temi splošnimi pogoji prevaža potnike in prtljago,

·       drugi prevoznik je prevoznik, ki ni izdajatelj teh Splošnih pogojev in katerega storitev in produktov prevoznik ne prodaja, ne posreduje in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev,

·       potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,

·       naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,

·       prevozna pogodba je pogodba, s katero se prevoznik zavezuje, da bo naročnika/potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da prevozniku za prevoz plača ustrezno prevoznino. Rezervacije vrste in tipov sedežev ter doplačila za prtljago so vezani na sklenitev prevozne pogodbe. V primeru spremembe le te je potrebno ponovno opraviti rezervacijo vrste in tipov sedežev ter doplačila za prtljago.

·       prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,

·       izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,

·       ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,

·       odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,

·       namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča,

·       koda za popust je koda, ki upravičencu omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko prevoznik odobri naročniku v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost kode za popust je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. Kodo za popust je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo v denarju. Kodo za popust je mogoče veljavno uporabiti le tako, da naročnik ob naročilu plača kupnino v višini najmanj enega (1) evra.

·       poslovni račun (tudi agentski račun ali B2B račun) je storitev za pravne osebe, ki imajo lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s prevoznikom, s katero je urejen način naročanja, roki plačil in druge ugodnosti.

·       prestop na drugo vozilo pomeni prestop potnika, ki v nakupnem procesu opravi nakup vozovnice, pri kateri je v času njegovega potovanja potreben prestop na drugo vozilo. Prestop je označen v nakupnem postopku in na vozovnici.

·       Rezervacija sedeža je rezervacija točno določenega sedeža med odhodnim in namembnim krajem ob določeni uri odhoda.

·       Poslovni sedež je sedež, ki ga potnik izbere v nakupnem procesu rezervacije ob doplačilu in se nahaja v prvih treh (3) vrstah vozila ter je nadstandardno opremljen, z večjim razmikom med sedeži. V ceni poslovnega sedeža sta že vključena 1 kos ročne prtljage, dimenzij 42 x 30 x 18 cm in teže največ 10 kg in dva kosa izročene prtljage dimenzij 80 x 50 x 30 cm ter skupne teže do največ 30 kg.  

·       Ekonomski sedež je klasični sedež, ki ga potnik izbere v nakupnem procesu rezervacije, potniku je sedež dodeljen samodejno ali pa po njegovi izbiri ob doplačilu. V ceni ekonomskega sedeža sta vključena dva kosa prtljage in sicer en kos ročne prtljage dimenzij 42 x 30 x 18 cm in teže največ 10 kg ter enega kosa izročene prtljage, dimenzij 80 x 50 x 30 cm in skupne teže do največ 30 kg.

·       Družinski sedež je sedež, ki ga potnik izbere v nakupnem procesu rezervacije in se nahaja v zadnjem delu avtobusa ter vključuje mizico med sedeži. V ceni družinskega sedeža sta vključena dva kosa prtljage in sicer en kos ročne prtljage dimenzij 42 x 30 x 18 cm in teže največ 10 kg ter enega kosa izročene prtljage, dimenzij 80 x 50 x 30 cm in skupne teže do največ 30 kg.

·       Uredba (EU) št. 181/2011 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (v nadaljevanju: uredba) je uredba, ki določa pravice potnikov v državah članicah Evropske Unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km.  

2. PREVOZ POTNIKOV

2.1. PREVOZNA POGODBA

7. člen

S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z voznim redom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora na prvem postajališču izstopiti.

8. člen

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določajo pogodba in ti Splošni pogoji, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

9. člen

V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, več kot 48 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 90 % prevoznine, drugih 10 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, med 48 do 24 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 50 % prevoznine, drugih 50 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 24 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 20 % prevoznine, ostalih 80 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od pogodbe.

Prevoznik v primeru odpovedi prevozne pogodbe izda naročniku na njegovo zahtevo potrdilo o plačani odstopnini.

10. člen

Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z vozilom, ki po kakovosti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik potniku dodeli številko sedeža na vozilu. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti izbrano označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo o prevozu posebej določeno. 

Prevoznik lahko največ 30 dni pred začetkom vožnje spremeni vozni red za največ 3 ure pred ali po predvidenem prihodu. V tem primeru lahko naročnik ali potnik najkasneje 20 dni pred začetkom vožnje odpove prevozno pogodbo in po lastni izbiri zahteva vračilo 100 % prevoznine ali kodo za popust v višini prevoznine.

Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.

Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, če bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.

11. člen

Potnik je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za morebitno škodo, nastalo potniku.

Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

·       kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,

·       želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s 46. členom teh Splošnih pogojev ne smejo prevažati,

·       s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,

·       povzroča pri ostalih potnikih veliko mero nelagodja in odpora,

·       želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,

·       vstopa v umazani obleki, če se ji ne more odrediti primernega, od drugih potnikov ločenega prostora oziroma je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali lahko umaže notranjost vozila,

·       povzroča škodo na vozilu ali prtljagi drugih potnikov ali na kakršenkoli drug način onemogoča prevozniku prevoz,

·       noče plačati prevoznine oz. pokazati vozovnice.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih potnikov in vozila.

Odstranjeni potnik nima pravice do povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za morebitno škodo, nastalo potniku.

12. člen

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Odstranitev potnika iz vozila se sme opraviti le na avtobusni postaji oz. postajališču.

13. člen

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za eno ali več potovanj ter za enega ali več potnikov.

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov na način kot določajo ti Splošni pogoji.

14. člen

Prevoznik je dolžan izdati potniku vozovnico, ki je lahko posamična ali skupinska in se izda v elektronski obliki (datoteki PDF) ali v papirni obliki za vozovnice, ki jih potnik kupi pri vozniku. Potnik je v primeru nakupa v predprodaji dolžan na avtobus prinesti natisnjeno vozovnico oziroma jo predložiti preko mobilnega telefona. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika, pri čemer se njen obstoj lahko dokazuje tudi drugače.

15. člen

Vozovnica potniku omogoča eno vožnjo med odhodnim in namembnim krajem brez ali s prestopom na drugo vozilo, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši izstop ni dovoljen.

16. člen

Potnik kupi vozovnico pri vozniku in v predprodaji na prodajnih mest, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika.

Vozovnico lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi prek spleta s kreditno kartico ali prek plačilne storitve PayPal. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno ob nakupu vozovnice.

Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta kupec s klikom na gumb "Plačaj" ali drug ustrezen gumb soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

17. člen

Potnik mora hraniti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled.

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo vozovnice:

·       če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,

·       če se uporablja na neustrezen datum,

·       če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,

·       če je vozovnica nepopolna in ne vsebuje vseh pripadajočih informacij in kod.

18. člen

Ugotovljene kršitve iz prejšnjega člena s strani kontrolnega ali voznega osebja se sankcionirajo s plačilom petkratnika voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje.

19. člen

Listno ali elektronsko vozovnico, kupljeno v predprodaji, mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolne službe prevoznika, avtobusne postaje oz. pristojnega inšpektorja. Če potnik noče pokazati vozovnice, kupljene v predprodaji, mora na prvi postaji oz. postajališču zapustiti vozilo. Če so vozila prevoznika opremljena z elektronskimi čitalniki črtnih ali QR kod, je treba elektronsko vozovnico ob vstopu v avtobus registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), šele s tem dejanjem postane prevozni dokument veljaven. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

20. člen

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč, pa je treba potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.

V primeru, ko želi potnik med potovanjem izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni. Enako velja, če želi potnik spremeniti tip sedeža in vrednost vozovnice znaša manj, kot prvotno vplačani znesek. V tem primeru se znesek preplačanega zneska ne vrača.

21. člen

Potnik mora sam zagotoviti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

22. člen

Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. V tem primeru se uporablja 9. člen teh Splošnih pogojev. Prevoznih določb iz tega odstavka s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. prek spleta), se ne uporablja določba Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katere bi imel potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

23. člen

Zamuda potnika

Prevoznik bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da odide z vozilom na pot točno ob uri, ki je navedena v obvestilu potnikom. Na potnike ne bo čakal.

Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.

V primerih zamude potnika je prevozna pogodba med prevoznikom in naročnikom razvezana, prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

24. člen

Zamuda prevoznika

Naročnik se strinja, da ima prevoznik pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica prometa, vremenskih razmer in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora naročnik upoštevati pri naročanju.

Prevoznik praviloma odpelje ob času, ki je naveden na voznem redu prevoznika.

V primeru, da potnik zamudi povezavo z drugim prevoznikom zaradi zamude prevoznika, prevoznik za to ne odgovarja, če obstaja katera od naslednjih okoliščin:

·       zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za prevoznika in ki jih prevoznik ni mogel predvideti, se jim izogniti, jih preprečiti ali jih odvrniti (višja sila),

·       zamuda je bila posledica okoliščine, ki je nepredvidljiva oziroma nepredvidena in je ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo prevoznika.

V vseh drugih primerih je naročnik upravičen do povračila v višini plačane prevoznine ali dodatne kode za popust v enaki višini.

25. člen

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima potnik pravico:

·       zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,

·       zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,

·       odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se že plačana prevoznina povrne v obliki kode za popust.

26. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.

27. člen

Če se prevoz ne začne po voznemu redu prevoznika ali ob uri, ki je določena v pogodbi skladno z določilom 1. odstavka 24. člena, lahko potnik oz. naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.

V primeru nepričakovanih okoliščin, ki lahko privedejo do zamude prevoznika že pri odhodu, prevoznik najpozneje 30 minut pred odhodom pošlje na mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov naročnika sporočilo o spremembi ure odhoda. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost potnikov.

Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da prevoznik pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri odhoda. Potnik mora upoštevati najnovejše sporočilo.

28. člen

Naročnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika.

29. člen

V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.

Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.

2.2 PREVOZNE CENE

30. člen

Cena prevoza na določeni relaciji ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od vrste sedežev in rezervacije sedežev ter od povpraševanja naročnikov na določeni relaciji na določen dan in ure.

2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

31. člen

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

32. člen

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.

33. člen 

Odgovornost prevoznika po Uredbi
Za prevoze v državah članicah Evropske unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km je prevoznik odgovoren za izgubo ali poškodbo prtljage zaradi prometnih nesreč, ki se zgodijo pri uporabi avtobusa v višini 1.200 EUR za vsak kos prtljage. Ta omejitev ne velja za poškodbe invalidskih vozičkov, druge opreme za gibanje ali medicinsko tehničnih pripomočkov, kjer je znesek odškodnine vedno enak stroškom nadomestitve ali popravila izgubljene oziroma poškodovane opreme.  

Če prevoznik
v državah članicah Evropske unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km odpove prevoz, napove zamudo, ki je daljša od 120 minut ali ima na prevozu preveliko število rezervacij sedežev, imajo potniki pravico:

·       nadaljevati prevoz v namembni kraj brez dodatnih stroškov pod primerljivimi pogoji prevoza, kot so določeni v prevozni pogodbi; ali

·       do povračila cene vozovnice in če je to primerno, čimprejšnja brezplačna vrnitev do odhodnega kraja, ki je določen v prevozni pogodbi. 

Če prevoznik v državah članicah Evropske unije, kjer je predvidena dolžina prevoza vsaj 250 km in je predvideno trajanje prevoza več kot tri ure v primeru odpovedi ali več kot 90-minutne zamude potniku brezplačno ponudi:

·       prigrizek, obrok ali osvežilno pijačo, primerno glede na čas čakanja ali zamudo, pod pogojem, da je na voljo na avtobusu ali ju je možno razumno nabaviti;

·       hotelsko sobo ali drugo namestitev ter pomoč pri prevozu med postajo in krajem namestitve v primerih, ko je potreben postanek ene ali več noči. Skupni stroški namestitve so omejeni na 80 EUR za posameznega potnika na dan in za največ dve noči.

V primeru nesreče, ki se zgodi pri uporabi avtobusa v državah članicah Evropske unije, kjer je previdena dolžina prevoza vsaj 250 km, prevoznik zagotovi razumno in sorazmerno pomoč v zvezi s takojšnjimi praktičnimi potrebami potnikov po nesreči. Ta pomoč, če je potrebno, vključuje nastanitev, hrano, oblačila, prevoza in omogočanje prve pomoči.  Skupni stroški namestitve so omejeni na 80 EUR za posameznega potnika na dan in za največ dve noči.

34. člen 

Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v treh (3) treh mesecih od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.

35. člen

V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku do dveh (2) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina naročniku povrne v obliki kode za popust.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, prevoznik ne zagotavlja morebitnih nadstandardnih storitev, navedenih na vozovnici (npr. brezžična (wi-fi) povezava), naročnik pa v tem primeru ni upravičen do kakršnihkoli povračil ali zmanjšanja prevoznine ali odškodnine.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, naročnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika.

2.4 ODGOVORNOST POTNIKA

36. člen

Potnik v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče ...) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja ali popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

37. člen

Potnik je odgovoren za škodo zaradi naklepnega onesnaževanja ali iz malomarnosti in je dolžan plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov. 

38. člen

Prepovedano je odpiranje vrat med vožnjo, metanje predmetov po vozilu ali iz vozila, oviranje ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju, uničevanje ali odtujevanje opreme oziroma onesnaževanje vozila ali ravnanje na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim potnikom, njihovi prtljagi, prevozniku in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.

Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

3 PREVOZ PRTLJAGE

3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA

39. člen 

Prevoznik je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno v teh Splošnih pogojih, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila najavljena in plačana ob nakupu vozovnice v predprodaji. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki so določene v teh Splošnih pogojih oz. naročnik prtljage ni plačal ob nakupu vozovnice v predprodaji, sme prevoznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme prevoznik prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vključena ob nakupu vozovnice v predprodaji, je pa primerno zapakirana in so v vozilu na voljo proste kapacitete za prevoz prtljage, prevoznik lahko sprejme dodatno prtljago, potniku pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom prevoznika.

40. člen

Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, ki ga potnik opravi v nakupnem procesu rezervacije, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.

Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

41. člen

Kot ročna potniška prtljaga se upoštevajo stvari, ki tehtajo do 10 kg, so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) – do 42 x 30 x 18 cm – in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozijo varnosti prevoza in ne ovirajo drugih potnikov oz. ne zasedejo sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno prtljago brezplačno.

42. člen

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti, lažji od 20 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru, namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.

Število kosov izročene potniške prtljage v največji velikost 80x50x30 cm je odvisno od tipa sedeža, ki ga potnik opravi v nakupnem procesu rezervacije. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Za to je treba plačati stroške dodatne prtljage po trenutnem ceniku prevoznika. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage.

Prevoznik lahko sprejme večje število kosov izročene potniške prtljage, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa ter pod pogojem, da naročnik večje število kosov izročene prtljage predhodno najavi in doplača ob nakupu vozovnice. Nakup dodatnega kosa izročene prtljage je možen tudi pri vozniku, če vozilo razpolaga s potrebnim prostorom.

Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

·       da ima vozilo prtljažnik za kolesa ali da je v prtljažnem prostoru za prtljago dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),

·       da je kolo zapakirano v ustreznem kovčku, torbi ali škatli,

·       da kolo ni umazano oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,

·       da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.

Kolesa morajo biti standardne velikosti brez priključkov in ne smejo tehtati več kot 25 kg. Prevoz tandemskih koles in triciklov ni mogoč.

43. člen

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

44. člen

Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Prevoznik se pri tem ni dolžan prepričati, ali ima potnik pravico prevzeti izročeno potniško prtljago. 

45. člen

Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami pravil o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.

46. člen 

Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

·       lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, voznika, vozilo ali okolico (npr. strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije),

·       predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru, predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg in volumna, večjega od 80 x 50 x 30 cm,

·       drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psihoaktivne snovi). 

47. člen

Tehnične aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. 

48. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah veljavne zakonodaje, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.

49. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah teh Splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

50. člen

Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

51. člen

Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju oziroma prevzemu izročene potniške prtljage. Če je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.

4. NAJDENI PREDMETI 

52. člen

Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih.

53. člen

Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je treba predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz katerih je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika. 

54. člen

Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila ipd.).

55. člen

Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najdene predmete hraniti, in sicer:

·       najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji ali jih odstrani,

·       najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam ali jih odstrani,

·       lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje. 

4. PREVOZ OTROK

56. člen

Kot otrok se smatra oseba, mlajša od 2 let. Kadar je vsaj eden od potnikov otrok ali dojenček, bo prevoznik pri prevozu ob predhodni najavi brezplačno zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število in starost otrok, označeno pri nakupu vozovnice. Če naročnik ne označi števila otrok v postopku nakupa vozovnice ali če naročnik vozovnico kupi na avtobusu, prevoznik ni zavezan opraviti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru prevoznik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku/potniku.

5. PREVOZ ŽIVALI 

57. člen

Če v teh Splošnih pogojih ni drugače določeno, se z vozili prevoznika ne sme prevažati živih živali. Izjema so

 • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena
 • psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov morajo biti označeni z vidnimi oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici).

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

Ne glede na določilo prejšnega odstavka se kot ročna prtljaga smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila. Prevoz živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza). V primeru prezasedenosti vozila živali ne smejo prevažati. Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

6. PRAVICE INVALIDOV IN OSEB Z ZMANJŠANO MOBILNOSTJO

58. člen

Prevoznik invalidom in osebam z zmanjšano mobilnostjo zagotavlja pravico do prevoza in pomoči skladno z določili Priloge 1 in 2 Uredbe v okvirih prevoznikovih zmožnosti.

V primeru, da invalid in oseba z zmanjšano mobilnostjo potrebuje spremstvo je prevoz takšnega spremljevalca brezplačen. Prav tako je brezplačen prevoz psa vodnika za slepe in druge pse pomočnike invalidov skladno z določilom 2. alineje prvega odstavka 57. člena teh Splošnih pogojev.

Za namen zagotovitve prevoza invalidov in oseb z zmanjšano mobilnostjo ter spremljevalcev je potrebno prevoznika o tem predhodno obvestiti preko elektronske pošte: intercity@nomago.eu ali telefona: +386 1 431 77 77, vsaj 36 ur pred predvidenim datumom prevoza.

Prevoznik nima vpliva na infrastrukturo in možnosti vstopa ter izstopa invalidov in oseb z zmanjšano mobilnostjo na avtobusnih postajah in postajališčih in kot tak ne prevzema odgovornosti, ki je na upravljalcu avtobusne postaje in postajališča.

Prevoznik lahko zavrne sprejetje rezervacije prevoza, izdajo vozovnice oziroma vstop invalidu oziroma osebi z zmanjšano mobilnostjo zaradi izpolnjevanja varnostnih zahtev mednarodnega prava, prava Evropske unije ali nacionalnega prava, da bi izpolnili zdravstvene ali varnostne zahteve, ki jih določijo pristojni organi in če zasnova vozila ali infrastruktura fizično onemogoča varen in operativno izvedljiv vstop, izstop ali prevoz invalidne osebe oziroma osebe z zmanjšano mobilnostjo. Prevoznik nemudoma obvesti potnike o alternativnih prevoznih opcijah znotraj linij prevoznika.

Če je invalidni osebi ali osebi z zmanjšano mobilnostjo, ki ima rezervacijo ali vozovnico, onemogočen prevoz ima ta oseba možnost:

·       pravico do povračila, in če je to ustrezno, čimprejšnji brezplačni prevoz do izhodiščnega mesta odhoda, kot določeno v pogodbi;

·       nadaljevanje prevoza ali preusmeritev z razumnim nadomestnim vozilom do namembnega kraja v prevozni pogodbi, razen kadar to ni izvedljivo.

 

Invalidi in osebne z zmanjšano mobilnostjo imajo pravico do brezplačnega prevoza invalidskega vozička, druge opreme za gibanje ali medicinsko tehničnih.

 

7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

59. člen

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov, so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu, nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe, ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.

60. člen

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.

61. člen 

Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo naročniku prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini.

8. REKLAMACIJE 

62. člen

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo skladno z določili Uredbe, ki jo vloži pri prevozniku preko elektronske pošte: intercity@nomago.eu, v roku treh (3) mesecev od opravljenega prevoza oz. od datuma, ko bo prevoz moral biti opravljen.

Prevoznik potniku v roku enega meseca poda odgovor o upravičenosti reklamacije, v roku treh mesecev pa dokončno odloči o reklamaciji.  

9. ZASTARANJE TERJATEV

63. člen 

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

·       za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,

·       za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen. 

64. člen

Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

65. člen

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo.

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden preteče 8 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.

10. POSLOVNA TAJNOST

66. člen

Prevoznik bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.

11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA 

67. člen

Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi z mednarodnimi prevozi ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena. 

Naročnik s sprejemom splošnih pogojev in pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in dostopni na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, prevozniku izrecno dovoljuje, da lahko prevoznik njegove osebne podatke (navesti kateri: ime in priimek, naslov, pošta…) obdeluje v zvezi z namenom zagotavljanja storitev izvedbe prevoza oziroma izpolnitve sklenjene pogodbe po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v politiki zasebnosti prevoznika, dostopni na tem mestu.

Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

12. KONČNE DOLOČBE 

68. člen

Prevozna pogodba, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu prevoznika. Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG z dne 11. aprila 1980) ne velja za prevozno pogodbo.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevozne pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika. 

V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz. 

V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami Splošnih pogojev prevoznika je relevantna verzija Splošnih pogojev prevoznika v slovenskem jeziku.

Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Splošne pogoje prevoznika ter jih objaviti na www.nomago.si.

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 6.6.2019 dalje. Objavljeni so na spletni strani https://nomago.si in na prodajnih mestih prevoznika.

Ljubljana, 1. 7. 2019


NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.


 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (v nadaljevanju Nomago) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s Splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Nomago, razen če je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje in/ali prodaje z drugo obliko elektronskega komuniciranja se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko ali z drugo obliko elektronskega komuniciranja naročil turistični aranžma. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katere koli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Nomaga in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Nomago, v kateri koli Nomagovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Nomago in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne Nomagu podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških prijave in prijavnine (kopijo virmana oz. splošne položnice) v roku, določenem na programu. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije Nomago za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške po veljavnem ceniku, ki je objavljen na vidnem mestu. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Nomaga.

III. STORITVE, VŠTETE V CENO ARANŽMAJA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja v rubriki »cena vključuje«, kot tudi organizacija potovanja in obvezno zavarovanje. Izključene so vse storitve, ki niso izrecno navedene v rubriki »cena vključuje« oz. so navedene v rubriki »cena ne vključuje«. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Nomaga v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Nomaga, pooblaščeni agenciji oz. dan, ko Nomago prejme plačilo na transakcijski račun podjetja. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jih potnik plača ob prijavi, znašajo 30 % cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oz. pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo /napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede prek banke na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

VI. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Nomago si pridržuje pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Nomago potnika obvesti. Nomago lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Nomago ne nastopa kot organizator ali kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. Nomago lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Nomago lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni - ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, Nomago potnike o spremenjenih pogojih obvesti najmanj teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in je ta predvidena v potrdilu o potovanju ali programu potovanja. Potnik lahko odstopi od pogodbe, če zvišanje cene preseže deset odstotkov dogovorjene cene, ne da bi moral povrniti škodo, organizator pa potniku vrne vplačan znesek. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Če je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, se obvezuje o tem čim prej obvestiti potnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca.

VII. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Nomago za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Nomago po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Razume se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Nomagu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni ...) je potnik dolžan ob prijavi pravilno posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja, vendar v času, v katerem je možno pravočasno urediti vse listine, potrebne za prehod meje in nemoteno izvedbo potovanja. Odpoved potovanja se opravi v poslovalnici, kjer se je potnik prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Nomago pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Nomagu povrniti administrativne stroške v višini stroškov rezervacije, navedenih na ceniku rezervacij. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik predložil odpoved oz. drugače odpovedal potovanje:
do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja
29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja
21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja
14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja
7 dni do vključno dneva odhoda oz. pričetka opravljanja storitve ter brez odpovedi aranžmaja ter ob neudeležbi  - 100 % cene aranžmaja

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Nomago ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Nomagu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Nomagom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Nomaga zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev ali datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Nomago potniku administrativne stroške skladno z veljavnim cenikom rezervacij, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.
Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, mora potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.

IX. ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino, vendar najmanj sedem dni pred odhodom. Sporazum o odstopnini velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina odstopnine je navedena v pogodbi o potovanju ali v programu potovanja in se obračuna za vsakega potnika na rezervaciji oz. pogodbi o potovanju. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Nomago v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, določenih v ceniku rezervacij. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Razume se tudi, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Nomago pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

X. CARINSKI  IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

XI. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Nomago si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja ter si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov v avtobusu,
- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 30 potnikov v posamezni skupini,
- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,
- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80 % zasedenosti teh.
Nomago si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Nomago pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Nomago lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Nomagom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oz. je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Nomaga. Nomago si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nomago ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Nomago ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Nomago odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Nomaga potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršni koli naknadni spremembi programa Nomago potnika nemudoma obvesti. Nomago ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Nomagu ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Nomago namesti potnika v drug objekt enake kategorije.

Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrne ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel. Če organizator potovanja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

XII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oz. pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem Nomagovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oz. pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napako na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku dveh mesecev. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Regija zahod, Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica, Nomago d.o.o., Regija vzhod, Aškerčeva 20, 3000 Celje ali Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, odvisno, kje je kupil potovanje. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. To določilo ne velja v primeru, da ima Nomago pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.

XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, če ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Nomago ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem. Nomago se obvezuje potnika obvestiti o morebitnih obveznih cepljenjih za potovalne programe, kjer nastopa kot glavni organizator.

XIV. PRTLJAGA
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik; ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/ali drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, oprema za golf ... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu direktno na letališču skladno s pogoji prevoznika. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Ceno prevoza prtljage in navedbo teže, do katere je prevoz prtljage brezplačen, določa prevoznik. Vsak dodaten kilogram teže prtljage doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
Nomago ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XV. TOČNOST PREVOZNIKOV IN PREVOZNA SREDSTVA
Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Nomago si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov avtobusov, letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev prek drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so

največkrat posledica preobremenjenosti prevoznih koridorjev, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in če ni drugače navedeno, povprečne kategorije.

XVI. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVII. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Za potovanja potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; potnik je dolžan sporočiti pravilen naslov vročitve že ob sami prijavi. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik. Za enodnevne izlete Nomago obvestila pred odhodom praviloma ne pošilja.

XVIII. ARANŽMAJI, KJER NOMAGO NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, ko Nomago ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so ustrezno označeni z oznako, da Nomago ni glavni organizator, ampak posrednik, oznaka pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo lahko potnik poda tako pri glavnem organizatorju aranžmaja kot tudi pri posredniku.

XIX. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Nomaga bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Prijava na izlet oz. potovanje je izvršena, ko potnik vplača akontacijo. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu oz. na potovanju. Opcijski informativni vpis se ne šteje kot prijava.

XX. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
Nomago pri obdelavi osebnih podatkov potnikov spoštuje temeljna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Sklenjena pogodba o potovanju predstavlja podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov potnika. Obdelava osebnih podatkov, ki jih je potnik posredoval, je potrebna za izvajanje pogodbe o potovanju oz. za izvajanje aktivnosti za organizacijo in izvedbo potovanja, ki jih je potnik dal pred sklenitvijo take pogodbe. Obdelava osebnih podatkov vključuje predvsem zbiranje, shranjevanje, razkritje s posredovanjem tretjim za potrebe izvedbe potovanja, ki je predmet pogodbe o potovanju ipd.
Dani osebni podatki bodo uporabljani samo za namen organizacije konkretnega potovanja in se ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni.
Zbrani osebni podatki so omejeni zgolj na tiste podatke, ki so nujno potrebni za organizacijo in izvedbo konkretnega potovanja, ter se po zaključku potovanja izbrišejo iz evidenc Nomago, razen če za hrambo teh podatkov ne obstaja izrecna zakonita podlaga.
Nomago pri obdelavi osebnih podatkov potnikov zagotavlja ustrezno varnost potnikov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.
Nomago potnike izrecno obvešča, da bodo zaradi organizacije in izvedbe potovanja ob predhodni izrecni privolitvi potnika ter ob spoštovanju temeljnih načel varstva osebnih podatkov, posredovani osebni podatki, upoštevajoč lokacijo posameznega potovanja, posredovani tudi drugim subjektom oz. obdelovalcem (letalske družbe, hoteli, druge potovalne agencije ipd.) izven območja Evropske unije (tretje države) oz. v mednarodne organizacije, ki ne zagotavljajo enake ravni varstva osebnih podatkov, kot je zagotovljena v območju Evropske unije.

Nomago d.o.o.      Ljubljana, 01. 05. 2018

SP2-2018Be informed

Don't miss the next special offer or important notice!

Are you an adventurous traveler or a daily commuter? In either case, we offer you up-to-date, interesting and useful travel and transit information, delivered to your mailbox once or twice a month.